Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Odpadové hospodárstvo

Odbornú posudkovú činnosť spoločnosť vykonáva pre oblasť autorizácie :

 • udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a na predĺženie platnosti udelenej autorizácie na spracovateľskú činnosť :
  • spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov,
  • zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
  • spracovanie starých vozidiel,
  • spracovanie elektroodpadou,
  • príprava na opätovné použitie elektroodpadu,
  • príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov,
 • vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch pre kategóriu nebezpečný odpad.

 Odborne spôsobilú osobu spoločnosť poskytuje pre autorizované činnosti :

 • Spracovanie starých vozidiel.

 

© ENGOM, s.r.o.