Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Odpadové hospodárstvo

Odborne spôsobilú osobu spoločnosť poskytuje pre autorizované činnosti :

 • Spracovanie starých vozidiel.

Vydávanie odborných posudkov na úseku odpadového hospodárstva
pre  autorizovanú činnosť :

 • Spracovanie starých vozidiel.
 • Spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

pre skládkovanie odpadov, činnosti zneškodňovania odpadov :

 • D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).
 • D5 Špeciálne vybudovanie skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien).

Vyhotovenie stavu plnenia technických požiadaviek a podmienok

 • Vydanie súhlasu na zber alebo spracovanie starých vozidiel.
 • Vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúceho sa odpadového hospodárstva.
 • Vydanie súhlasu na zber alebo spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Výstavba, zmeny výroby a zariadenia

 • Vydanie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov a na zneškodňovanie odpadov okrem zberu odpadov.
 • Vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva.
 • Vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi. 
Skládkovanie odpadov, činnosti zneškodňovania odpadov : D1, D5
 • Vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
 • Vydanie súhlasu na zneškodňovanie odpadov.
 • Vydanie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zneškodňovanie odpadov.
 • Vydanie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie.
 • Vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
 • Vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom.
 • Vydanie súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti.
 • Vydanie vyjadrenia k dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel.

 

© ENGOM, s.r.o.