Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Ochrana ovzdušia

V oblasti ochrany ovzdušia  spoločnosť vykonáva :

  • vypracovanie STPP a TOO a prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia, 
  • špecifikácia postupu výpočtu množstvá emisie zo zdroja znečisťovania ovzdušia,
  • komplexné vedenie evidencie (stála, priebežná, ročná) o zdrojoch so zabezpečením povinnosti podávaní hlásení,
  • oznamovanie údajov o emisiách do ovzdušia a dodržaní emisných limitov, výpočet poplatkov za zdroje znečistenia ovzdušia,
  • vypracovanie súhrnu vybraných údajov pre Národný emisný infromačný systém.
© ENGOM, s.r.o.