Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia - IPKZ

V súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečistovania životného prostredia, vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pod identifikačným číslom 13133/2014 vykonávame:

  • vypracovanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia a odbornú asistenciu pri povoľovacom procese,
  • vnútornú kontrolu prevádzky za účelom udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení,
  • vyhodnocovanie monitorovania prevádzky v súlade s podmienkami určenými v povolení,
  • vedenie evidencie údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a jej uchovávanie,
  • zisťovanie, zbieranie, spracúvanie a vyhodnocovanie údajov a informácií určených v integrovanom povolení a ich oznamovanie do informačného systému.
© ENGOM, s.r.o.