Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Územný systém ekologickej stability - ÚSES

Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa na zabezpečenie územného systému ekologickej stability vyhotovuje:

  • Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky
  • Regionálny územný systém ekologickej stability
  • Miestny územný systém ekologickej stability

Spoločnosť ENGOM ako odborne spôsobilá osoba podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je oprávnená vyhotovovať :

  • miestne územné systémy ekologickej stability - dokumenty určené na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života na miestnej úrovni.
  • regionálne územné systémy ekologickej stability  - dokumenty určené na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom regióne.

MÚSES obce : Sedliacka Dubová.

© ENGOM, s.r.o.