Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Environmental Impact Assessment

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 

1. februára 2006 nadobudol účinnosť zákon číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého hlavným predmetom je úprava postupu odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie

  • strategických dokumentov pred ich schválením,
  • navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením.

Spoločnosť ako odborne spôsobilá osoba poskytuje pre obstarávateľa alebo navrhovateľa vypracovanie oznámenia, zámeru, správy o hodnotení strategického dokumentu a správy o hodnotení činností uvedených v tomto zákone.

Služby :

  • vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
  • vypracovanie zámeru
  • vypracovanie správy o hodnotení
  • odborná asistencia pri procese posudzovania (zabezpečenie verejného prerokovania, prezentácia navrhovanej činnosti)
  • vypracovanie posudku
  • vypracovanie vyhodnotenia podmienok z procesu posudzovania vplyvov na ŽP

 

 

 


 

© ENGOM, s.r.o.