Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Služby

Ponuka služieb v oblasti životného prostredia

  • zabezepčenie komplexného plnenia povinností pre zmluvných partnerov  pre oblasť životného prostredia podľa právnych predpisov na úsekoch: ochrana a využívanie vôd, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia, priemyselné havárie, chemický zákon,
  • vypracovanie zámeru, oznámenia alebo správy o hodnotení navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (EIA), 
  • environmentálny dozor pri realizácii stavby,
  • posudková činnosť na úseku odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. .z. o odpadoch,
  • posudková činnosť v oblasti hodnotenia vplyvov na životné prostredie na základe odbornej spôsobilosti č. 380/2006-OPV,
  • vyhotovenie územného systému ekologickej stability na miestnej a regionálnej úrovni - ÚSES
  • vyhotovenie podkladových štúdií v oblasti environmentálnej infraštruktúry, vrátane prezentačného materiálu a prezentácie zámeru,
  • vypracovanie interných smerníc organizácie pre oblasť životného prostredia,
  • školenia zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia (s vydaním certifikátu),
  • vykonávanie interných auditov z hľadiska plnenia požiadaviek environmentálnej legislatívy.
© ENGOM, s.r.o.