Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Sorpčné materiály

Sorpčné materiály sú produkty, ktoré sa vyznačujú schopnosťou veľmi rýchlo a účinne sorbovať organické a anorganické látky, ako sú kyseliny, zásady, ropné látky, ale aj znečistenú vodu. Ďalšou pozitívnou vlastnosťou sorpčných materiálov je ich vyhovujúca pevnosť v ťahu aj po sorpcii.

Používajú sa ako preventívna ochrana pred znečisťovaním životného prostredia a ohrozovaním zdravia a života ľudí vo výrobných a prevádzkových zariadeniach s predpokladaným alebo kontrolovaným únikom olejov, palív alebo iných chemických látok. Sú vhodné a účinné pri havarijných situáciách na zachytávanie uniknutých ropných alebo chemických látok vo vode alebo na pevnom podklade. Sorpčné materiály sa dajú po použití bezpečne upravovať, skladovať, prepravovať a sú bez rizík pri ich zneškodňovaní.

Skupiny produktov

Univerzálne sorpčné materiály, ktoré sú schopné sorbovať kvapalné látky vrátane vody, z pevných   povrchov. Môžu byť vo forme plošných útvarov (rohože, náviny, hadice), vo forme vločiek alebo granulátu.

Sorbenty s  hydrofóbnym povrchom, ktoré sú schopné sorbovať ropné a iné chemické látky nerozpúšťajúce sa vo vode. Môžu sa použiť na sorpciu týchto látok z pevných povrchov ako aj z vodných plôch. Môžu byť vo forme plošných útvarov (rohože, náviny, norné steny, vaky),  vo forme vločiek alebo nasekaných pozdĺžnych útvarov rôznej veľkosti alebo granulátu.

Pojmy

Sorpcia  - proces, pri ktorom je jedna látka viazaná inou látkou procesom absorpcie  alebo adsorpcie.

Absorbcia -  objemové pohlcovanie, schopnosť látok viazať molekuly inej látky vo svojom objeme.

Adsorpcia -  povrchové pohlcovanie, schopnosť látok viazať na svojom povrchu iné látky.

Sorbent - sorpčný materiál používaný na sorpciu.

Sorbát - médium viazané sorpčným materiálom.

Čas sorpcie pre kvapalinu - časový úsek potrebný na to, aby sa vzorka sorpčného materiálu celkom namočila kvapalným médiom, to znamená, aby kvapalina prenikla do jej vnútornej štruktúry  za stanovených podmienok.

Hydrofóbny sorpčný materiál - materiál, ktorého tuhý povrch sa zmáča nepolárnymi olejovitými kvapalinami.

Hydrofilný sorpčný materiál - materiál, ktorého tuhý povrch sa zmáča vodou a polárnymi  rozpúšťadlami.

Vysokoviskózne ropné látky - látky s vyššou kinematickou viskozitou ako 13 mm2/s pri 100 °C.

Vysokoviskózne oleje - oleje s vyššou kinematickou viskozitou ako 28 mm2/s pri 100 °C.

Funkčná spôsobilosť - schopnosť produktu spoľahlivo plniť účel použitia, na ktorý bol určený, ak je používaný predpísaným spôsobom.

 

© ENGOM, s.r.o.